MENU
  • Mengemaskini Undang-Undang Kecil yang diterimapakai oleh majlis dari semasa ke semasa, iaitu dengan menggubal dan membuat pindaan sekiranya perlu.

  • Memastikan tindakan undang-undang berjalan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan.

  • Meninggikan mutu perkhidmatan dan imej jabatan.

  • Memastikan pegawai-pegawai penguatkuasa agar tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan.

  • Memastikan penyelesaian dapat dibuat terhadap aduan yang dikemukakan oleh orang ramai.