MENU

Fungsi Umum

 • Perkhidmatan Berkualiti

 • Kawalan Aktiviti Perniagaan

 • Projek Infrastruktur Perbandaran

 • Perancangan Perbandaran

 • Penyediaan Kemudahan Sosial & Rekreasi

 • Kualiti Penduduk Terhadap Kesihatan Kebersihan & Alam Sekitar
   

Fungsi-fungsi MPSPK

 1. Memberikan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkesan

  • Pengurusan sisa pepejal

  • Pembersihan dan pengindahan kawasan

  • Penyelenggaraan parit dan longkang

  • Penyelenggaraan bangunan-bangunan awam

  • Penyelenggaraan tempat-tempat awam

  • Perundingan dan pengawalan kesihatan awam

 1. Mengurus dan mengawal segala hasil, cukai dan peruntukan yang diterima

  • Cukai taksiran

  • Bayaran lesen dan denda

  • Geran tahunan

  • Geran untuk projek-projek pembangunan

  • Geran penyelenggaraan jalan

  • Caruman bantu kadar

 1. Melaksanakan projek-projek pembangunan di peringkat tempatan

  • Kemudahan-kemudahan rekreasi

  • Infrastruktur bandaran

 1. Memainkan peranan sebagai pihak berkuasa perancangan tempatan bagi kawasan pentadbirannya.
 1. Mengatur, mengawal dan merancang kemajuan dan pembangunan tanah dan bangunan dalam kawasan majlis.
 1. Melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa negeri.
 1. Sebagai badan kawal selia dalam pelaksanaan pembinaan sesuatu kemajuan.

  • Meluluskan pelan bangunan.

  • Memastikan kerja-kerja tanah dilaksanakan mengikut kehendak-kehendak yang ditetapkan.

  • Memastikan pembinaan bangunan mengikut pelan yang diluluskan.

  • Memastikan penggunaan sesuatu bangunan mengikut syarat yang ditetapkan.

  • Mengeluarkan sijil layak menduduki (CFO).